Skive College

For elever

Oplæringscenteret på Skive College

Oplæringscenteret på Skive College er for dig som gerne vil udvikle din faglige, sociale og personlige kompetencer. Oplæringscenter Skive har siden 1991 udviklet en levende og dynamisk lokal uddannelse inden for det merkantile område og tekniske område. Du vil få fornemmelsen af den aktuelle arbejdsgang og hverdag hos virksomheden, men der vil samtidig blive taget hensyn til hvor langt du er i dit forløb. Du får ansvaret for drift af en virksomhed og samarbejde med kollegaer mod fælles mål, hvor du både oplever succes og lærer af dine fejl.

Virksomhedssimulator er et læringsredskab, hvor eleven er en del i et praksisfællesskab og gennem aktiv deltagelse opnår faglige og personlige kompetencer.

At være i skolepraktik

At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som elev/lærling i en virksomhed.

Målet er at føre dig frem til en afsluttet uddannelse i det fag, du har valgt. Der er i skolepraktik ikke tale om ansættelsesforhold - men et tilbud.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du i hele forløbet, både mens du deltager i skolepraktik, og når du er udstationeret hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA–kravene, og er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk.

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem teori og praktik. I løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler du de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene og omvendt.

Praktikplan

For alle praktikperioderne er der udarbejdet en praktikplan for de enkelte uddannelser. Hensigten er at få praktikopholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed, samt at give flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skolen

Adgangskrav

For at blive optaget i praktikcenteret skal du leve op til EMMA-kriterierne, aktivt søge elevpladser og være synlig og til rådighed for virksomheder, som søger elever. Du skal have en profil på praktikpladsen.dk, profilen skal være oprettet senest 8 uger før afslutning på grundforløbet.

EMMA-KRITERIERNE

Når du søger om optagelse i praktikcenteret skal du opfylde EMMA-kriterierne:

E – Egnet. 

M – Mobil faglig. Du er fleksibel i dit uddannelsesvalg, og du søger bredt, når du søger elevplads. 

M – Mobil geografisk. Du søger uden for dit lokalområde og er villig til at flytte, hvis det er nødvendigt.

A – Aktiv søgende.

Business

Elever, der har afsluttet grunduddannelsen eller EUX Business kan optages direkte i praktikcentret.

Elever der har afsluttet HHX kan starte efter de har gennemført og bestået 5 ugers studierettet forløb.

Elever der har afsluttet STX eller HTX kan starte efter de har gennemført og bestået 10 ugers studierettet forløb.

Optagelse

Vi har løbende optag, hvilket vil sige, at du straks kan melde dig ind hos os, hvis du uforskyldt har mistet din elevplads.

Uddannelser

Vi tilbyder følgende uddannelser:

Teknisk

  • Elektriker

  • Tømrer

  • Serviceassistent

  • Servicetekniker

  • Værktøjsuddannelsen

  • Snedker

Business

  • Kontor med specialet administration

  • Salgsassistent uden profil

Økonomi

På praktikcenteret på Skive College, får du udbetalt en praktikydelse, der udbetales den sidste bankdag i måneden. Du kan se taksterne her:

Nye værdier pr. 1/1 2019, kr. 3.189,00 pr. måned for elever under 18 år og kr. 7.640,00 for øvrige, svarende til hhv. kr. 736,00 og kr. 1.763,00 pr. uge. Beløbene er ændret i henhold til Forslag til Finanslov - dermed kan beløbene nå at blive ændret igen. 

Du får udbetalt befordringsgodtgørelse, hvis du har over 24 km pr. dag. Godtgørelsen, som er skattefri, udgør 90% af udgiften til det billigst mulige offentlige transportmiddel.

Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag, og du har ikke noget beskæftigelsesfradrag.