Skive College
Serviceerhvervene

Kursusforløb - rengøring og service

Garantikursus
Ledige pladser
Fagkode 49350

Materialekendskab og rengøringskemi

Varighed
3 dage
AMU-pris
372
Uden for målgruppe*
1960
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med materialers kendetegn · genkende overfladebehandlinger, typiske materialer og deres egenskaber på - gulve - vægge - lofter - inventar · vurdere behovet for rengøring og vedligehold ud fra overfladernes tilstand I forbindelse med rengøringskemi · vælge og dosere egnede rengøringsmidler til at - fjerne almindelige urenheder - rengøre og vedligeholde typiske materialer · bruge de oplysninger, der står på rengøringsmidlerne · tage hensyn til miljøet · læse og forstå sikkerhedsdatablade Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med materialers kendetegn · genkende overfladebehandlinger, typiske materialer og deres egenskaber på - gulve - vægge - lofter - inventar · vurdere behovet for rengøring og vedligehold ud fra overfladernes tilstand Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med rengøringskemi · vælge og dosere egnede rengøringsmidler til at - fjerne almindelige urenheder - rengøre og vedligeholde typiske materialer · bruge de oplysninger, der står på rengøringsmidlerne · tage hensyn til miljøet · læse og forstå sikkerhedsdatablade
Fagkode 49352

Rengøringsudstyr og -metoder

Varighed
4 dage
AMU-pris
496
Uden for målgruppe*
2536
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med forskelligt rengøringsudstyr · vælge og anvende egnede metoder til rengøring, henholdsvis - tørre, fugtige og våde metoder · til- og afrigge rengøringsvogne og -udstyr, herunder - renholde vogne og udstyr · vurdere og vælge egnet udstyr, herunder: - rengøringsklude - moppegarner - mikrofiber - redskaber - rengøringsvogne · på en sikker måde bruge: - rengøringsklude - moppegarner - mikrofiber - redskaber - rengøringsvogne I forbindelse med rengøringsmaskiner vælge og anvende forskellige egnede maskiner til fx: - støvsugning - gulvvask - gulvbehandling - damprens · til- og afrigge rengøringsmaskiner, herunder - renholde, oplade og fejlmelde maskiner · på en sikker måde anvende forskellige maskiner Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med forskelligt rengøringsudstyr · vælge og anvende egnede metoder til rengøring, henholdsvis - tørre, fugtige og våde metoder · til- og afrigge rengøringsvogne og -udstyr, herunder - renholde vogne og udstyr · vurdere og vælge egnet udstyr, herunder: - rengøringsklude - moppegarner - mikrofiber - redskaber - rengøringsvogne · på en sikker måde bruge: - rengøringsklude - moppegarner - mikrofiber - redskaber - rengøringsvogne Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med rengøringsmaskiner vælge og anvende forskellige egnede maskiner til fx: - støvsugning - gulvvask - gulvbehandling - damprens · til- og afrigge rengøringsmaskiner, herunder - renholde, oplade og fejlmelde maskiner · på en sikker måde anvende forskellige maskiner
Fagkode 49355

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
Uden for målgruppe*
1383
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: Ved planlægning af rengøringsarbejdet · læse, forstå og arbejde ud fra forskellige typer rengøringsplaner · udføre en rationel arbejdsgang i det daglige og ugentlige arbejde - i et enkelt lokale - på et større område I forbindelse med planlægning og udførelse af rengøring lægge vægt på · ønsket kvalitet · aftalegrundlaget · den tildelte tid · fordelingen af arbejdet i det - daglige - ugentlige - periodiske
Fagkode 49367

Ergonomi ved rengøringsarbejdet

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
Uden for målgruppe*
1383
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med rengøringsarbejdet · tage hensyn til kroppens opbygning og funktion · anvende ergonomisk rigtige arbejdsstillinger ved brug af - rengøringsvogne - redskaber - maskiner · forebygge smerte og ømhed i kroppen Ved rengøring bruge den mindst belastende teknik ved · træk · skub · løfte/bære-arbejde I forbindelse med begrænsning af ensidigt gentaget arbejde (EGA) · forstå vigtigheden af skiftende arbejdsstillinger · forstå vigtigheden af at anvende de mindst belastende rengøringsmetoder
Fagkode 44853

Kommunikation og konflikthåndtering - service

Varighed
3 dage
AMU-pris
372
Uden for målgruppe*
1960
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner. Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.
Fagkode 49366

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet

Varighed
4 dage
AMU-pris
496
Uden for målgruppe*
2536
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med arbejdsmiljø · udføre rengøringen - sikkert og forsvarligt i forhold til - at forebygge arbejdsskader - at forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi - hensynet til omgivelserne I forbindelse med brug af rengøringskemi, redskaber og maskiner · følge sikkerhedsdatablade · følge regler for arbejdsmiljø · bruge egnede personlige værnemidler Ved informationssøgning · søge relevant information om - rettigheder og pligter - arbejdsmiljø, herunder - arbejdspladsvurdering (APV) - fysisk - kemisk - psykisk I forbindelse med førstehjælp · give hjertelungeredning (HLR) ved - ulykker - pludselig opstået sygdom · give førstehjælp ved fx - livstruende blødninger - forbrændinger - ætsninger - el-ulykker - forgiftninger - småskader · bruge øjenskyller
Fagkode 49360

Måling og vurdering af rengøringskvalitet

Varighed
4 dage
AMU-pris
496
Uden for målgruppe*
2536
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med måling og vurdering af rengøring · kende kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for at yde god kvalitet · kende kvalitetsstandarders opbygning, herunder fx DS INSTA 800 I forbindelse med udførelse af rengøring: · planlægge rengøring ud fra fx DS INSTA 800 · planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag · vurdere om kvalitetskravene overholdes · korrigere eget arbejde ud fra resultatet af rengøringskontrol I forbindelse med hygiejne i rengøring · vurdere og udføre rengøring ud fra fx - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) · kende smitteveje og smittekæden I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne · arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler · kontrollere risikopunkter I forbindelse med hygiejniske retningslinjer · planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder - rengøringsmetoder - desinfektion · udføre kontrol i forhold til fx NIR · udføre korrekt håndhygiejne I forbindelse med hygiejnestandard · arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451 · planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451 · udføre kontrol i forhold til fx DS 2451 · Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med måling og vurdering af rengøring · kende kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for at yde god kvalitet · kende kvalitetsstandarders opbygning, herunder fx DS INSTA 800 I forbindelse med udførelse af rengøring: · planlægge rengøring ud fra fx DS INSTA 800 · planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag · vurdere om kvalitetskravene overholdes · korrigere eget arbejde ud fra resultatet af rengøringskontrol Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med hygiejne i rengøring · vurdere og udføre rengøring ud fra fx - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) · kende smitteveje og smittekæden I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne · arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler · kontrollere risikopunkter I forbindelse med hygiejniske retningslinjer · planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder - rengøringsmetoder - desinfektion · udføre kontrol i forhold til fx NIR · udføre korrekt håndhygiejne I forbindelse med hygiejnestandard · arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451 · planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451 · udføre kontrol i forhold til fx DS 2451
Fagkode 49368

Service i rengøringsarbejdet

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
Uden for målgruppe*
1383
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med service · udføre rengøring ud fra forventninger om - samarbejde - fleksibilitet - ansvarlighed - god personlig fremtræden · forstå værdien af kvaliteten i serviceydelser · forstå sin egen indflydelse på brugerens opfattelse af service · forstå vigtigheden af kommunikation med fx kunder, brugere og kollegaer, herunder - være bevidst om, hvad man ønsker at udtrykke - lytte - udvise situationsfornemmelse
Fagkode 49349

Grundlæggende rengøringshygiejne

Varighed
1 dag
AMU-pris
124
Uden for målgruppe*
807
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med daglig rengøring · ud fra basisviden om mikroorganismer og smitteveje - tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen, herunder - rengøringsrækkefølgen - tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen - genkende berøringspunkter - forebygge smittespredning · udøve en god personlig hygiejne
Fagkode 49354

Hospitalshygiejne

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
Uden for målgruppe*
1383
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med rengøring på hospitaler · gøre rent på et hospital på en hygiejnisk korrekt måde, herunder - almindelig rengøring - specielle arbejdsopgaver, fx i - depot - køkken - skyllerum · håndtere affald og vasketøj efter gældende retningslinjer I forbindelse med tilrettelæggelse af rengøring · ud fra viden om smitte og smitteveje sikre, at smittespredning minimeres · planlægge arbejdet ud fra gældende standarder om rengøring og hygiejne på hospitaler - på en sengeafdeling - ved rengøring af særlige behandlingsrum, herunder - operationsstuer - undersøgelsesrum - isolationsstuer
Fagkode 49353

Hygiejne på skoler og institutioner

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
Uden for målgruppe*
1383
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med rengøring på skoler og institutioner gøre rent på en skole, dag- eller døgninstitution på en hygiejnisk korrekt måde, herunder - almindelig rengøring - specielle rengøringsopgaver, fx -rengøring af køkken - rengøring af hjælpemidler · udføre rengøring af lokaler og inventar med særlige snavstyper, hvor der kræves en særlig indsats, herunder - overflader med humanbiologisk materiale · overholde gældende hygiejnekrav under arbejdet · holde god hygiejne i arbejdet med - rengøringsvogne - rengøringsklude - redskaber - maskiner I forbindelse med tilrettelæggelse af rengøring · ud fra viden om smitte og smitteveje på skoler, dag- og døgninstitutioner sikre at smittespredning minimeres · ud fra viden om indeklima planlægge rengøringen for at minimere - støv - fugt - skimmelsvamp
Tilmeld
Beskrivelse
Kursuspakke - rengøring og service
AMU-pris
3596 kr.
Uden for målgruppe
19250 kr.
Min. antal deltagere
8
Varighed
29 dage
Næste hold start
Startdato: 16. mar 2020
Slutdato: 1. maj 2020
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214