Skive College
Business

Åbent værksted - Business

Ledige pladser
Fagkode 43160

Butikkens budget

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan opstille og arbejde med et resultatbudget, på såvel afdelingsniveau som butiksniveau, fx via regneark med nøgletal, procenter og simple formler. Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på driftsresultatet. Deltageren kan gennemføre budgetopfølgning og vurdere budgetafvigelser.
Fagkode 45962

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
0
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter kurset kan deltageren arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, som assistent i en regnskabsafdeling. Deltageren kan anvende, opstille nye kontoplaner og tilrette eksisterende kontoplaner. Deltageren kan opstille og anvende en funktionsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype, ligesom deltageren kan oprette og anvende en artsopdelt kontoplan. Deltageren kan opstille kontoplaner i forhold til virksomhedens rapporteringsbehov og organisationsplan. Deltageren kan arbejde både i manuelt og et elektronisk bogføringssystem.
Fagkode 45965

Placering af resultat- og balancekonti

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.
Fagkode 45971

Resultatbudgettering

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
925
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter. Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultat.
Fagkode 45973

Likviditets- og balancebudgettering

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget. Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten.
Fagkode 45972

Opstilling og analyse af årsregnskabet

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning opstille et årsregnskab. Deltageren kan efterfølgende vurdere årsregnskabet på baggrund af en regnskabsanalyse.
Fagkode 47379

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kender de enkelte poster der indgår i en lønseddel og kan foretage en korrekt udregning og bogføring af løn. Deltageren kan foretage afstemning mellem lønudbetaling og bogholderiet samt foretage digitale indberetninger til myndighederne og relevante dataudtræk. Ved udarbejdelsen af lønsedler er deltageren bekendt med såvel de gældende overenskomster som den gældende lovgivning, og kan anvende den viden ved lønberegninger.
Fagkode 45959

Likviditetsstyring

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt kursusforløb kan deltageren selvstændigt varetage forekommende opgaver i et finansbogholderi, med fokus på virksomhedens likviditetsstyring. Deltageren kan arbejde med fremskaffelse af kapital på så gunstige vilkår som muligt og sikring af at de likvide midler anvendes hensigtsmæssigt. Deltageren kan optimere virksomhedens kreditpolitik, betalingsvilkår, finansielle ud- og indbetalinger mv. samt afdække fremtidige kapitalbehov og anvende økonomiske nøgletal og analyser i likviditetsstyringen.
Fagkode 44373

Anvendelse af præsentationsprogrammer

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1234
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.
Fagkode 44361

DeskTop Publishing i virksomheden

Varighed
3 dage
AMU-pris
348
Uden for målgruppe*
1741
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver.
Fagkode 44337

Oprettelse af database til jobbrug

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1234
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.
Fagkode 44338

Databasevedligeholdelse til jobbrug

Varighed
2 dage
AMU-pris
177
Uden for målgruppe*
981
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.
Fagkode 44309

Udarbejdelse af årsregnskabet

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan under hensyntagen til gældende lovgivning, regnskabsvejledninger samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis udarbejde et årsregnskab for et selskab indeholdende de for et regnskab almindelige forekommende bestanddele såsom resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, pengestrømsopgørelse og noter. Deltageren kan behandle regnskabsmæssige skøn og behandle og præsentere efterfølgende begivenheder, eventualforpligtelser. Endelig kan deltageren lave en kommenteret regnskabsanalyse for en konkret virksomhed til belysning af, hvorledes den pågældende virksomhed er inde i en positiv trend eller ej.
Fagkode 48404

Opbygning af virksomhedens website I

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan til brug for virksomhedens kommunikationsløsninger fremstille webløsninger med tekst, grafik og links ved hjælp af en web-editor eller et CMS. Deltageren kan medvirke ved afdækningen af virksomhedens internetbaserede kommunikationsbehov og vurdere den tekniske kodeopbygning af et site samt anvendelse af tekst, grafik, links, m.v. Deltageren har viden om internetnavigation, links og brug af hensigtsmæssige filnavne og filstrukturer.
Fagkode 48405

Videreudvikling af virksomhedens website II

Varighed
3 dage
AMU-pris
348
Uden for målgruppe*
1649
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan anvende grundlæggende værktøjer og kodesprog til videreudvikling og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside ved hjælp af en udvalgt web-editor. Deltageren har således viden om værktøjer og kodesprog, som for eksempel HTML, dynamisk HTML og servermiljøer, der kan anvendes til udbygning og profilering af virksomhedens hjemmeside.
Fagkode 47341

Sociale medier som kommunikationskanal i detail

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren har kendskab til forskellige sociale medier. Deltageren har kendskab til hvordan detailhandelsvirksomheder kan anvende sociale medier som kommunikationskanal til kunderne. Deltageren har kendskab til hvordan detailhandelsvirksomheder kan anvende sociale medier som kommunikationskanal til medarbejderne.
Fagkode 47342

Markedsføring med sociale medier i detailhandlen

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan vedligeholde butikkens profil på sociale medier. Deltageren kan kommunikere forskelligartede kampagner via sociale medier med det formål at brande butikken. De typiske kampagner er højtider, sæson og temaer. Deltageren kan anvende sociale medier til at markedsføre detailhandlens skiftende tilbud og nyheder samt aktiviteter og oplevelser rettet mod kunderne. Deltageren har kendskab til hvordan man målrettet kan anvende sociale medier til at tiltrække kunder til butikken.
Fagkode 47343

Kundeloyalitet med sociale medier i detailhandlen

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren opnår kendskab til og kan anvende sociale medieplatforme med afsæt i detailhandelsvirksomhedens målsætning til at fastholde og udbygge kundeloyalitet. Deltageren er bevidst om brugeradfærd på de sociale medier. Deltageren kan anvende konkrete teknikker til dialog med butikkens kunder via forskellige sociale medier, fx teknikker der støtter op om kundernes kommunikation om produkterne, eller som involverer kunderne i udvikling af nye produkter. Deltageren har forståelse for detailhandelsvirksomhedens koncept med henblik på vedligeholdelse af kundeloyalitet.
Fagkode 40755

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Med udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver kan deltageren vurdere hvilken tekstbehandlingsfunktion, der skal anvendes fx i forhold til tekstopstilling, visualisering og effektivisering. Afhængig af jobfunktionen kan deltageren anvende tekstbehandlingsprogrammets mest effektive funktioner fx i forbindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer og korrekturlæsning.
Fagkode 47212

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
727
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til fx opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer. Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.
Fagkode 47214

Håndtering og strukturering af længere tekster

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.
Fagkode 44350

Standardisering af virksomhedens dokumenter

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
727
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.
Fagkode 44354

Fletning af dokumenter til masseproduktion

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
727
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.
Fagkode 40750

Præsentation af tal i regneark

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.
Fagkode 40748

Anvendelse af store datamængder i regneark

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.
Fagkode 40754

Anvendelse af pivot-tabeller

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.
Fagkode 44346

Design og automatisering af regneark

Varighed
2 dage
AMU-pris
380
Uden for målgruppe*
1234
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.
Fagkode 41371

Anvendelse af regneark til statistik

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende. Deltageren kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden.
Fagkode 40749

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
696
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.
Fagkode 46486

Virksomhedskommunikation med e-mail

Varighed
2 dage
AMU-pris
380
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner løse skriftlige kommunikationsopgaver via e-mail både internt og eksternt i virksomheden på en måde, så de fungerer på mediets særlige præmisser og i overensstemmelse med virksomhedens profil eventuelt i forhold til virksomhedens sprogpolitik. Deltageren har desuden forståelse for e-mailen som medie og har kendskab til, hvordan opsætningen og sproget i e-mailen adskiller sig fra det klassiske brev, og hvordan læsemønsteret for e-mails adskiller sig fra læsemønsteret for trykte tekster. Endvidere kender deltageren normerne for godt sprog i e-mailen og er derfor bevidst om nødvendigheden af at skrive et skriftsprog, der matcher mediet. Endelig er deltageren bevidst om, at den gode og professionelle e-mail ud af huset er en vigtig del af virksomhedens ansigt udadtil.
Fagkode 44340

Oprette brugerflader og udskrifter i database

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1234
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation.
Fagkode 46476

Økonomistyring i butikken

Varighed
3 dage
AMU-pris
570
Uden for målgruppe*
1649
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan udarbejde interne butiksregnskaber og analyser i forbindelse med driftsoptimering i butikken, eksempelvis indenfor salgsmix, basket size, løn- og lagerstyring. Deltageren kan udarbejde forskellige analyser og rapporter, der viser butikkens driftsudvikling, og i den forbindelse kan deltageren vurdere og fortolke de enkelte analyser. Deltageren kan udarbejde økonomiske handlingsplaner, der sikrer butikken øget effektivitet, og i dette arbejde sikre relevant kommunikation med kolleger.
Fagkode 44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Varighed
5 dage
AMU-pris
580
Uden for målgruppe*
2602
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og svensk.
Fagkode 44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Varighed
5 dage
AMU-pris
580
Uden for målgruppe*
2602
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og svensk.
Fagkode 45366

Kommunikation i teams

Varighed
3 dage
AMU-pris
348
Uden for målgruppe*
1649
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.
Fagkode 47217

Indskrivning og formatering af mindre tekster

Varighed
2 dage
AMU-pris
380
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.
Fagkode 47218

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Varighed
2 dage
AMU-pris
380
Uden for målgruppe*
1173
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.
Fagkode 45565

Brug af pc på arbejdspladsen

Varighed
3 dage
AMU-pris
570
Uden for målgruppe*
1741
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.
Fagkode 46489

Informationssøgning på internettet til jobbrug

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
727
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave som deltageren skal løse. Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden fx ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.
Fagkode 46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

Varighed
1 dag
AMU-pris
190
Uden for målgruppe*
727
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse. Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.
Fagkode 47293

E-mail til jobbrug

Varighed
2 dage
AMU-pris
370
Uden for målgruppe*
1234
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer - fx chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.
Fagkode 44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
Uden for målgruppe*
1234
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper.
Fagkode 46472

Personligt salg - kundens behov og løsninger

Varighed
3 dage
AMU-pris
372
Uden for målgruppe*
1649
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan i sit daglige arbejde varetage kundekontakten i en salgssituation. Deltageren kan anvende forskellige salgsteknikker, der benyttes i en struktureret personlig salgssamtale, eksempelvis spørgeteknik, behovsanalyse og argumentationsteknik. Deltageren kan yde efterservice og behandle eventuelle klager i forhold til gældende lovgivning.
Fagkode 47215

Opstillinger og layout i tekst

Varighed
2 dage
AMU-pris
372
Uden for målgruppe*
1649
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan anvende tekstbehandlingsprogrammets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer til at fremstille virksomhedens dokumenter som fx mødeindkaldelser, referater og produktblade. I den forbindelse kan deltageren vurdere hvilke af disse værktøjer, der egner sig bedst til en given opgave.
Tilmeld
Beskrivelse
Åbent værksted - Business
AMU-pris
12093 kr.
Uden for målgruppe
49739 kr.
Min. antal deltagere
1
Varighed
84,5 dage
Næste hold start
Startdato: 14. jan 2019
Slutdato: 28. jun 2019
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214